Який термін розгляду запиту на інформацію?
25.09.2013 12:13
| просмотров: 6000

Який термін розгляду запиту на інформацію?


Відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів з моменту його отримання. У виняткових випадках (ч. 2 ст. 20 Закону «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI ) відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. Строк розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Який термін розгляду звернень громадян?
25.09.2013 12:12
| просмотров: 6108

Який термін розгляду звернень громадян?


Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 

Що таке «запит на інформацію» та в чому різниця між запитом та зверненням громадян?
25.09.2013 12:12
| просмотров: 5939

Що таке «запит на інформацію» та в чому різниця між запитом та зверненням громадян?


Запит на публічну інформацію – це прохання надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні розпорядника інформації.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

До того ж різниця полягає не тільки у різних поняттях, а й у формі документів. Так, запит на інформацію може бути надано: поштою, факсом, за допомогою телефону та електронною поштою, тоді як звернення громадян надаються письмово або усно на особистому прийомі. 

 

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів  обсягом  більш як 10 сторінок, відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Тоді як, за звернення громадян плата не стягується.

Які встановлені вимоги до звернень громадян?
25.09.2013 12:11
| просмотров: 5993

Які встановлені вимоги до звернень громадян?


Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

 

Фізична особа зареєструвалася приватним підприємцем у ІІІ кварталі цього року та здійснює діяльніст
25.09.2013 12:11
| просмотров: 5805

Фізична особа зареєструвалася приватним підприємцем  у ІІІ кварталі цього року та здійснює діяльність за загальною системою оподаткування. В який термін надається декларація про отримані доходи?


Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської  діяльності, крім осіб,  що обрали спрощену систему  оподаткування визначається  статтею 177  ПКУ.

 

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

 

Фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.  Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

 

Також згідно з пп. 177.5.2 статті 177 фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 цієї статті, що настануть у звітному податковому році.

 

Таким чином фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію  за результатами календарного року, а вперше зареєстровані підприємці або підприємці, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування надають податкову декларацію  за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. 

Працівнику підприємства нараховуються суми відпускних за відпустку частина якої припадає на вересень
25.09.2013 12:10
| просмотров: 5724

Працівнику підприємства нараховуються суми відпускних за відпустку частина якої припадає на вересень, а частина на жовтень. Який порядок оподаткування  податком на доходи сум відпускних?


Згідно з положеннями  статті 169  Податкового кодексу України  податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2012 році 1500 грн. на місяць).


При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.


Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

 

З якої дати застосовується податкова соціальна пільга працівникам, які прийняті на роботу протягом м
25.09.2013 12:10
| просмотров: 5841

З якої дати застосовується податкова соціальна пільга працівникам, які прийняті на роботу протягом місяця?


Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).


Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. 

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

 

На нашому підприємстві працює працівник, який є зареєстрованим приватним підприємцем. Чи можливо за
25.09.2013 12:09
| просмотров: 6062

На нашому підприємстві працює працівник, який є зареєстрованим приватним  підприємцем. Чи можливо застосувати до нарахованої йому заробітної плати  податкову соціальну пільгу?


Згідно з положеннями пп.169.2.3 статті 169  Податкового кодексу України податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.


Таким чином податкова соціальна пільга до  заробітної плати фізичної особи – підприємця застосовується на загальних підставах, в порядку визначеному статтею 169 Податкового кодексу України.

 

 

В які строки перераховується податок на доходи фізичних осіб до бюджету?
25.09.2013 12:09
| просмотров: 5806

В які строки перераховується податок на доходи фізичних осіб до бюджету?


Згідно з положеннями статті 168 Податкового кодексу України (ПКУ) податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

 

Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

 

 Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

 

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

В яких випадках виникає право податкової застави, та яке майно не може бути використане як джерело п
25.09.2013 12:08
| просмотров: 6148

В яких випадках виникає право податкової застави, та яке майно не може бути використане як джерело погашення податкового боргу?


Право податкової застави виникає у разі:

- несплати у строки, встановлені Податковим Кодексом України, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

- несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.


Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім окремих випадків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.


Які заходи щодо стягнення коштів та продажу майна боржників передбачені Податковим кодексом?
25.09.2013 12:08
| просмотров: 6069

Які заходи щодо стягнення коштів та продажу майна боржників передбачені Податковим кодексом?


Територіальний орган Міндоходів здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.


Стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання або вручення такому платнику податкової вимоги.


Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання територіальним органам Міндоходів, у розмірі суми податкового боргу або його частини.


Територіальний орган Міндоходів звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.


Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення територіального органу Міндоходів підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби.

 

 

Що таке податкова вимога та в яких випадках вона має бути надіслана?
25.09.2013 12:08
| просмотров: 6011

Що таке податкова вимога та в яких випадках вона має бути надіслана?


У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, у відповідності до ст. 59 Податкового кодексу України, територіальний орган Міндоходів надсилає йому податкову вимогу, коли загальна сума податкового боргу перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, територіальний орган Міндоходів надсилає податкову вимогу такому платнику податків.


Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.


Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків. 

 

У який спосіб можна отримати розстрочення податкового боргу та які документи для цього потрібні?
25.09.2013 12:07
| просмотров: 5606

У який спосіб можна отримати розстрочення податкового боргу та які документи для цього потрібні?


Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти.


Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.


Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу приймається територіальним органом Міндоходів у межах одного бюджетного року. Також платник податків має право звернутися до суду із заявою про отримання розстрочки (відстрочки) грошових зобов’язань.


Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

 

 

На Запоріжжі екологічний податок поповнив бюджет на 95 мільйонів гривень
25.09.2013 12:07
| просмотров: 5997

На Запоріжжі екологічний податок поповнив бюджет на 95 мільйонів гривень

В області зареєстровано 2493 платники екологічного податку, які за вісім місяців поточного року спрямували саме таку суму до бюджетів всіх рівнів. А це на 36,5 млн. грн. або на 63 відсотки більше надходжень відповідного періоду 2012 року.


З цієї суми 53 відсотки спрямовано до спеціального фонду Державного бюджету та 47 відсотків - до спеціальних фондів місцевих бюджетів. Слід також зауважити, що 33 відсотки з надходжень спецфонду Держбюджету витрачаються на оздоровлення навколишнього середовища – екологічну модернізацію підприємств.


Протягом 8 місяців 2013 року за результатами проведених звіроr залучено до оподаткування 6 платників екологічного податку, по яких сума донарахованих штрафних санкцій склала 3,5 тис. грн.

 

 

Переукладання договору про подання звітності в електронному вигляді у разі реорганізації підприємств
25.09.2013 12:06
| просмотров: 6101

Переукладання договору про подання звітності в електронному вигляді у разі реорганізації підприємства

У разі реорганізації підприємства посадові особи юридичної особи – правонаступника повинні отримати нові сертифікати відкритих ключів та укласти договір про подання звітності в електронному вигляді.


Так, сертифікат відкритого ключа – це документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Серитифікат ключа містить унікальний реєстраційний номер сертифіката, основні дані (реквізити) підписувача – власника особистого ключа.


Текст примірного договору про визнання електронних документів визначено у додатку 1 до Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного звязку (затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. №233 «Про подання електронної податкової звітності»).


Зокрема, платник заповнює необхідні реквізити, передбачені примірним договором (назва підприємства, код за ЄДРПОУ), та надає до органу доходів і зборів за місцем реєстрації підписані, скріплені печаткою два примірники договору та посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії.

Україна має намір приєднатися до Глобального форуму ОЕСР
25.09.2013 12:06
| просмотров: 5940

Україна має намір приєднатися до Глобального форуму ОЕСР

Україна має намір вступити до Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.  Повноваження щодо підписання відповідного листа до Голови Секретаріату Глобального форуму надав  Міністру доходів і зборів України Олександру Клименку Президент України Віктор Янукович у відповідному розпорядженні.

 

«Приєднання нашої країни  до Глобального форуму сприятиме підвищенню прозорості української податкової системи як для інвесторів, так і для країн-партнерів. Світові держави сьогодні активно працюють над налагодженням обміну інформації щодо фінансових потоків, тіньових схем ухилення від оподаткування. І Україна  в цьому сенсі в глобальному тренді. В комплексі із законом  про  трансфертне ціноутворенням цей крок  дозволить нам перекрити схеми із мінімізації податкових зобов’язань через виведення прибутків до офшорів та низькоподаткових юрисдикцій», - підкреслив Олександр Клименко.

 

Нагадаємо, можливість  набуття членства України у Глобальному форумі обговорювалася під час зустрічі Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка із Комісаром ЄС з питань оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайством Альгірдасом Шеметою у  Брюсселі у червні 2013 року.

 

Глобальний форум – це багатостороння структура, створена рішенням Ради Організації економічного співробітництва та розвитку у 2009 році. Форум нараховує 120 учасників, серед яких всі країни G20, країни-члени ОЕСР, міжнародні фінансові центри та країни, що розвиваються.

 

Ця організація уповноважена країнами G20 сприяти ефективному дотриманню міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, об’єднанню міжнародних зусиль для боротьби з ухиленням або несплатою податків, незаконними фінансовими потоками. Форум здійснює колегіальний огляд («Peer Review»), у межах якого оцінюється процес реалізації кожною з країн-членів міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією. Крім того, Глобальний форум забезпечує технічне сприяння при імплементації таких стандартів. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило порядок нормативної грошової оцін
25.09.2013 12:05
| просмотров: 5886

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"

Мінагрополітики наказом від 22.08.2013 N 508 затвердило Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), яким передбачено, що нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району, що затверджується районною радою.

 

Результати нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки на замовлення фізичної або юридичної особи видаються відповідним територіальним органом Держземагентства як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району.

 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 вересня 2013 р. за N 1573/24105 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Налоговики предлагают усовершенствовать ФСН, эконалог и водный сбор
25.09.2013 12:05
| просмотров: 5888

Налоговики предлагают усовершенствовать ФСН, эконалог и водный сбор

Миндоходов обнародовало законопроект о внесении изменений в НКУ относительно реформирования ФСН, изменения круга налоговых агентов экологического налога и определения плательщиков сбора за специальное использование воды, которым, в частности, предусмотрено следующее:

– определение налоговыми агентами субъектов хозяйствования, которые удерживают и уплачивают экологический налог при введении в обращение групп товаров, утилизация которых после использования обеспечивается путем организации производства специальных видов хозяйственной деятельности, что существенно (по отдельным группам в десятки раз) уменьшит объемы декларирования;

– определение плательщиками сбора за специальное использование воды первичных водопользователей – субъектов хозяйствования, которые приобрели единоличное право получения дохода от использования природного ресурса водного объекта при изъятии объемов воды. В итоге ожидается сокращение количества плательщиков сбора с 90 тыс. до 3 тыс.;

– определение базы обложения ФСН с учетом индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января отчетного года.

Предприниматели смогут вести Книгу учета доходов и расходов в электронном виде
25.09.2013 12:03
| просмотров: 5741

Предприниматели смогут вести Книгу учета доходов и расходов в электронном виде

Глава Госпредпринимательства Михаил Бродский согласовал проект приказа "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения". Разработчиком проекта приказа является Миндоходов.


Новая Книга будет содержать лишь 9 колонок вместо 12, которые необходимо заполнять в действующей на сегодня Книге. В частности, не предусматривается отображение остатка товарных запасов на начало и конец периода, а также внутреннего перемещения товара.


Таким образом, самозанятому лицу нужно будет заполнять в Книге следующие графы:

- "Период учета (день, месяц, квартал, год)";

- "Сумма дохода, полученного от осуществления хозяйственной деятельности или независимой профессиональной деятельности";

- "Сумма возвращенных средств за товары (работы, услуги)";

- "Общая сумма полученного дохода, которая подлежит декларированию";

- "Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью или проведением независимой профессиональной деятельности":

Реквизиты документа, подтверждающего понесенные расходы;

Сумма расходов, связанных с приобретением товаров (работ, услуг);

Расходы на оплату труда наемных лиц;

Другие расходы, связанные с получением дохода;

- "Сумма чистого налогооблагаемого дохода".


Кроме того, физлица-предприниматели на общей системе налогообложения и нотариусы по собственному желанию смогут выбрать форму Книги: бумажную или электронную.

Приняты изменения о разрешениях на ввоз радиоактивных материалов
25.09.2013 12:02
| просмотров: 5709

Приняты изменения о разрешениях на ввоз радиоактивных материалов


17 сентября Верховная Рада приняла Закон о внесении изменения в статью 59 Закона о радиационной безопасности относительно таможенного оформления радиоактивных материалов (на основе законопроекта № 1185).


Согласно принятому Закону, пропуск через таможенную границу Украины и таможенное оформление радиоактивных материалов осуществляются таможенными органами Украины на основании полученного с использованием информационных технологий разрешения на перевозку радиоактивных материалов, выданного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере безопасности использования ядерной энергии.


Целью принятых изменений является недопущение потери контроля за местом нахождения, количеством и перемещением радиоактивных материалов при осуществлении международных перевозок.


Отметим, что этот Закон принят с новым названием - "О внесении изменения в статью 59 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" относительно пропуска через таможенную границу Украины и таможенного оформления радиоактивных материалов".

З початку року в Єдиному реєстрі зареєстровано близько 40 мільйонів податкових накладних
25.09.2013 12:02
| просмотров: 5240

З початку року в Єдиному реєстрі зареєстровано близько 40 мільйонів податкових накладних

За 8 місяців поточного року реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі здійснили вже більше 122 тисяч  платників. Вони зареєстрували майже 40 млн. податкових накладних на загальну суму майже 385 млрд. гривень.  Понад  4 млн. документів з них – це накладні із сумами ПДВ понад 10 тис. гривень.

 

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі є автоматичним процесом та здійснюється через  відповідний алгоритм комп’ютерної програми, що  виключає вплив на цей процес людського фактору з боку співробітників Міністерства.

 

Переважною причиною, за якою може не прийматися звітність, є технічні помилки при внесенні інформації: незаповнені обов’язкові реквізити, відсутність підписів відповідних посадових осіб, печатки, невідповідність формату електронного документу тощо.

 

У разі виникнення будь-яких технічних питань чи складностей із реєстрацією накладних у реєстрі фахівці Міністерства завжди готові надати необхідну допомогу чи консультацію як особисто, так і  за телефоном гарячої лінії 0-800-501-007.

 

Міністерство доходів і зборів звертає увагу, що в разі, якщо платник вважає, що відмова у реєстрації податкової накладної є невмотивованою, він може звернутися з цього питання на  сервіс «Пульс» за телефоном (044)284-00-07. Усі звернення на «Пульс» розглядаються максимально оперативно - протягом трьох днів. З початку року   більше  95% звернень було вирішено, заявників поінформовано про результати. По іншим ще не настав термін.

 

Нагадаємо, обов’язкова реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі платниками ПДВ – продавцями, запроваджена з 1 січня 2011 року, дозволила значно спростити адміністрування податку на додану вартість та, внаслідок цього, вдосконалити процедуру відшкодування цього податку.

 

Обмін виключно електронними версіями документів позбавляє підприємства від зайвої «паперової» бюрократії. Крім того, реєстрація накладної в Єдиному реєстрі (ЄРПН) є своєрідним захистом платника від нечесних контрагентів.

 

За допомогою сервісу платники можуть отримати довідку про обсяги податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі.

Майже 66 тис. тонн бананів імпортовано в Україну у „фруктовому сезоні”
25.09.2013 12:01
| просмотров: 5710

Майже 66 тис. тонн бананів імпортовано в Україну у „фруктовому сезоні”

За даними Міндоходів до України у травні-серпні 2013 року імпортовано 180 тис. тонн фруктів. 30% з них  (або 66 тис. тонн) становили банани. Лідером серед країн - імпортерів стала Домініканська республіка. Саме з неї до нашої держави імпортувалось близько 43% бананів. До бюджету надійшло  136,3 млн. грн. митних платежів.

Наступним лідером „фруктового сезону” стали кісткові фрукти. До цієї товарної групи входять: абрикоси, вишня, черешня, персики, інше. Загалом їх було імпортовано в Україну майже 37,2 тис. тонн. Сплачено 84,1 млн. грн. митних платежів. Країнами - імпортерами тут головним чином виступали Іспанія та Греція.


Замикають трійку лідерів імпортованих фруктів - цитрусові. За період травень-серпень 2013 року в Україну  їх імпортовано понад 30 тис. тонн. До бюджету надійшло майже 58 млн. грн. митних платежів. Найбільшими країнами-імпортерами стали Єгипет та Туреччина.


Загалом за травень-серпень цього року до України імпортували 180,6 тис. тонн різноманітних фруктів. До бюджету надійшло 452,7 млн. грн. митних платежів.

Миндоходов напомнило об особенностях начисления НДС и изготовления экспортных товаров
25.09.2013 12:01
| просмотров: 5281

Миндоходов напомнило об особенностях начисления НДС и изготовления экспортных товаров

Миндоходов в письме от 12.06.2013 г. № 7772/7/99-99-19-04-02-17 напомнило, что в соответствии с п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса объектом обложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров/услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, согласно ст. 186 НК и вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины.


Так, в случае экспорта товаров датой возникновения налоговых обязательств по поставке товаров/услуг в соответствии с п. 187.1 ст. 187 НК считается дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной границы Украины, оформленной согласно требованиям таможенного законодательства, а для услуг - дата зачисления средств от покупателя/заказчика на банковский счет плательщика налога как оплата услуг, подлежащих поставке, либо дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг плательщиком налога.


Операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта в соответствии с п. 195.1 ст. 195 НК облагаются НДС по нулевой ставке.


При этом, согласно п. 192.1 ст. 192 НК если после поставки товаров/услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставкой пересмотр цен, пересчет в случаях возврата товаров/услуг предоставившему их лицу или при возврате поставщиком суммы предыдущей оплаты товаров/услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке.


Изменение номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количественно или стоимостно уменьшается, а другой - на соответствующее количество или сумму увеличивается.


Таким образом, на дату оформления таможенной декларации на товар, удостоверяющий факт пересечения таможенной границы Украины, продавец в обязательном порядке должен выписать расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной, выписанной предварительно на стоимость выполненных работ по изготовлению товара с соответствующим уменьшением налоговых обязательств, начисленных на стоимость поставленных услуг по частичному изготовлению товара, и выписать другую налоговую накладную на всю стоимость экспортируемого товара с соответствующим отражением экспортной операции в налоговой декларации по НДС.

Олександр Клименко та Дмитро Табачник презентували шкільний курс з «Основ податкових знань»
25.09.2013 12:00
| просмотров: 5678

Олександр Клименко та Дмитро Табачник презентували шкільний курс з «Основ податкових знань»

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко разом з Міністром освіти та науки Дмитром Табачником в київській школі № 214 презентували спеціальний курс та підручник «Основи податкових знань» для учнів дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл.


Це спільний  проект Міністерства доходів і зборів України та Міністерства освіти і науки України, спрямований на формування податкової культури підростаючого покоління, створення позитивного іміджу сумлінного платника податків та підвищення рівня добровільної сплати податків.

«Сьогодні ми закладаємо фундамент для змін, які будуть відчутні не тут і зараз, а через десятиріччя. Ми робимо велику інвестицію у майбутнє України. Допомагаємо  дітям зрозуміти, як правильно будувати стосунки із державою, використовувати свої  права та виконувати обов’язки. Тим самим ми будуємо успішну країну, що є частиною європейської спільноти», - підкреслив Олександр Клименко.


Він нагадав, що ідея викладання такого курсу виникла ще десять років тому. «Ця ідея стала реальністю завдяки нашій спільній роботі. Вважаю це успішним прикладом ефективної синергії зусиль  двох міністерств заради майбутнього України», - зазначив Міністр.


Зі свого боку Міністр освіти та науки Дмитро Табачник підкреслив, що мета цього проекту – змінити суспільний погляд на податки.  «Ми взялися за непросту роботу, поставили собі за мету, щоб  теми підручнику були написані простою мовою для учнів  та їх батьків, були легкі для засвоєння. Підручник дає змогу зрозуміти, що держава будується спільними зусиллями, що наскільки ви будете успішними – настільки буде успішною і держава», - підкреслив Міністр.


Спецкурс «Основи податкових знань» викладатиметься в якості факультативу в усіх загальноосвітніх школах України. Школярі вивчатимуть  історію виникнення і розвитку податків у світі та в Україні,  від Київської Русі до сьогодення.  Діти зможуть дізнатися, які є види податків і зборів, які з них сплачує їх родина, як їх обчислювати та сплачувати.  Підручник містить багато практичних завдань. Наприклад, діти зможуть самостійно  обчислити суму ПДВ, що сплачується при покупці товару, чи прорахувати суму видатків і доходів державного бюджету, що дасть їм розуміння про принципи формування головного кошторису країни.


Міністр Клименко запевнив, що обидва відомства продовжують роботу над тим, щоби створити комплексну систему податкової освіти для українських школярів. В наступні два роки аналогічні дисципліни почнуть викладати також в 10-х та 11-х класах. Зі свого боку Міністр Табачник підкреслив необхідність податкової освіти  і для учнів початкових класів.

Запорізькі платники отримали майже 215 мільйонів гривень ПДВ
25.09.2013 12:00
| просмотров: 5715

Запорізькі платники отримали майже 215 мільйонів гривень ПДВ

 

За січень-серпень 2013 року запорізьким платникам відшкодовано 214,9 мільйона гривень, що на 93,3 мільйона гривень або майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

Як зазначила начальник Головного управління Міндоходів у Запорізькій області Людмила Балацька, практика своєчасного та повного відшкодування цього податку стала для Запорізького регіону нормою.

 

– З початку року запорізьким платникам повернено ПДВ як у звичайний спосіб, так й в автоматичному режимі вдвічі більше, ніж торік. Цього року ПДВ-"автоматом" проводилося по 12-м підприємствам регіону на суму понад 95 мільйонів гривень, що на 2 платники та на 50 мільйонів гривень перевищує минулорічні показники. Стійка тенденція щодо повернення цього податку на розрахункові рахунки підприємств не тільки позитивно відображається на роботі самих суб'єктів господарювання, а й на загальний стан економічного та інвестиційного клімату регіону. Адже з кожним місяцем більшає кількість платників податків, які чітко дотримуються встановлених законодавством критеріїв для відшкодування, – наголосила Людмила Балацька.

 

Водночас у Запорізькій області триває контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ. З початку поточного року упереджено незаконно задекларованих сум податку на додану вартість на суму майже 16 мільйонів гривень.

 

Нагадаємо, протягом січня-серпня 2013 року до загального фонду Державного бюджету запорізькі підприємства сплатили понад 566 мільйонів гривень податку на додану вартість.

 

Головне управління Міндоходів у Запорізькій області

 

На Запоріжжі екологічний податок поповнив бюджет на 95 мільйонів гривень
25.09.2013 11:59
| просмотров: 5924

На Запоріжжі екологічний податок поповнив бюджет на 95 мільйонів гривень

 

В області зареєстровано 2493 платники екологічного податку, які за вісім місяців поточного року спрямували саме таку суму до бюджетів всіх рівнів. А це на 36,5 млн. грн. або на 63 відсотки більше надходжень відповідного періоду 2012 року.


 З цієї суми 53 відсотки спрямовано до спеціального фонду Державного бюджету та 47 відсотків - до спеціальних фондів місцевих бюджетів. Слід також зауважити, що 33 відсотки з надходжень спецфонду Держбюджету витрачаються на оздоровлення навколишнього середовища – екологічну модернізацію підприємств.


Протягом 8 місяців 2013 року за результатами проведених звіроr залучено до оподаткування 6 платників екологічного податку, по яких сума донарахованих штрафних санкцій склала 3,5 тис. грн.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області 

Запорізькі водокористувачі спрямували до бюджету майже 115 млн. грн.
25.09.2013 11:58
| просмотров: 6224

Запорізькі водокористувачі спрямували до бюджету майже 115 млн. грн.

 

 Протягом восьми місяців 2013 року до Зведеного бюджету 3450 платників збору за спеціальне використання води спрямували 114,9 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету – 57,5 млн. грн.

 

 Як трактує ст. 323 Податкового кодексу України, водокористувачі - це суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

 

Протягом 2013 року за результатами проведених звірок по збору за спеціальне водокористування залучено до оподаткування 26 платників. 

Понад 331 млн. грн. до бюджетів – від плати за землю
25.09.2013 11:58
| просмотров: 6023

Понад 331 млн. грн. до бюджетів – від плати за землю

 

Саме така сума надійшла до місцевих бюджетів усіх рівнів за вісім місяців поточного року від юридичних та фізичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 16,5 млн. грн., – зазначила заступник начальника ГУ Міндоходів у Запорізькій області Ірина Ярошевська. – Виконання розпису доходів місцевих бюджетів, затверджених сесіями місцевих рад, забезпечено на 106 відсотків, додаткові надходження склали 18,4 млн. грн.

 

Працівники ГУ Міндоходів області провели звірки із суб’єктами інформаційного обміну задля своєчасного отримання інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю. У результаті проведених заходів залучено до оподаткування 50 СГД, де річна сума нарахувань складає 679 тис. грн., загальна площа земельних ділянок – 593,1 га.

 

До сьогодні існує значна кількість договорів оренди, в яких встановлена річна сума орендної плати за землю не відповідає вимогам чинного законодавства. Втрати місцевих бюджетів від таких договорів становлять 9,5 млн. гривень.

 

З метою приведення сум орендної плати, визначеної у таких договорах, до законодавчо встановленої норми органи ГУ Міндоходів області направляють пропозиції до органів місцевого самоврядування та прокуратури щодо зміни розміру орендної плати через судові органи. З початку року по 5 договорах оренди рішеннями судових органів змінений розмір орендної плати за землю, річні додаткові надходження складають 185,8 тис. грн.

 

З метою зменшення податкового боргу органи ГУ Міндоходів області до рад відповідного рівня направляють звернення по суб’єктах господарювання – боржниках щодо вилучення земельних ділянок та перерозподілу їх між платоспроможними платниками. Протягом 8 місяців 2013 року у 6 землекористувачів – боржників вилучено земельні ділянки загальною площею майже 50 гектарів.

 

Запорізькі оперативники перекрили шлях понад 640 пляшкам фальсифікату
25.09.2013 11:58
| просмотров: 6206

Запорізькі оперативники перекрили шлях понад 640 пляшкам фальсифікату

 

Оперативні співробітники ГУ Міндоходів у Запорізької області припинили діяльність "підпільного" цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Цей факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що кваліфікується за ч.3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення підакцизних товарів).


 Із незаконного обігу оперативники вилучили 643 пляшки фальсифікованих алкогольних напоїв, понад 900 літрів спирту, 330 літрів водно-спиртової суміші, готової до розливу та подальшого збуту. Також оперативники конфіскували обладнання, що слугувало для виготовлення та розливу алкогольних напоїв. Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 85 тис. гривень.

Оперативні співробітники ГУ Міндоходів поповнили бюджет на 698 тис. гривень
25.09.2013 11:57
| просмотров: 6146

Оперативні співробітники ГУ Міндоходів поповнили бюджет на 698 тис. гривень

 

За минулий тиждень завдяки повсякденній роботі оперативних співробітників ГУ Міндоходів у Запорізькій області до бюджетів всіх рівнів надійшло 698 тисяч гривень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 5 кримінальних правопорушеннях, з яких 2 – за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.


Сума збитків за кримінальними правопорушеннями становить понад 7 млн. гривень. Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 149 тис. грн., з них алкогольних напоїв на суму 117 тис. грн. та тютюнових виробів на суму 32 тис. гривень. 

«  … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 …  »
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31