Затверджено Формат електронного документа звітності суб'єктів господарювання
| просмотров: 7154

Затверджено Формат електронного документа звітності суб'єктів господарювання 

 

З метою виконання розпоряджень Кабміну від 07.08.2013 N 587-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" та від 17.10.2013 N 809-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"  Міндоходів наказом від 29.11.2013 N 729 затвердило Формат (стандарт) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, який призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб'єктами господарювання.  

Крім цього, затверджено  Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2014 р. за N 243/25020 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Новий сервіс Міндоходів допоможе уникнути помилок в електронній звітності

 

Міністерством доходів і зборів України впроваджено нову послугу для платників податків, яка дозволить уникнути помилок при формуванні податкової звітності.

Специфіка роботи сервісу полягає у своєчасному виявленні наявних помилок у наданій звітності та можливості їх виправлення без застосування фінансових санкцій.

Так, надіслана платником декларація з податку на додану вартість одразу ж проходить арифметичний контроль та співставлення даних з наявною інформацією у базах Міндоходів. У разі виявлення під час звірки ризиків, вони одразу ж формуються в електронне повідомлення та надсилаються платнику для самостійного коригування податкової звітності.

За словами фахівців Міндоходів, такий обмін інформацією сприяє зниженню податкового тиску на платника податків та поліпшенню партнерських відносин з легальним бізнесом.  

 

 

Порядок оплати навчання роботодавцем

 

Розглядаючи порядок оплати навчання роботодавцем, Міндоходів в своєму листі  від 12.03.2014 року роз’яснює, що сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, не включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб. Це передбачено пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

При цьому така сума повинна бути не вище розміру, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу.

Тобто розмір сплачених коштів не повинен перевищувати суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем. У 2014 році - це 1710 грн.

Якщо ж підприємство сплатило кошти у більшому розмірі, то сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин. Така сума підлягає оподаткуванню у загальному порядку, визначеному розд. IV Кодексу.

 

 

 

Когда завершается таможенный режим временного ввоза

 

Таможенный режим временного ввоза завершается:

- путем реэкспорта товаров, транспортных средств коммерческого назначения, помещенных в этот таможенный режим;

- путем помещения их в другой таможенный режим, который допускается Таможенным кодексом Украины;

- а также в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 112 ТКУ.

Частью 3 ст. 112 ТКУ предусмотрено, что таможенный режим временного ввоза прекращается органом доходов и сборов в двух случаях:

1) конфискации товаров, транспортных средств коммерческого назначения;

2) либо их полной потери вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы при условии подтверждения такого факта.

При этом в случае прекращения таможенного режима временного ввоза согласно ч. 3 ст. 112 ТКУ реэкспорт товаров, транспортных средств коммерческого назначения не требуется, а гарантии, предоставляемые в соответствии со ст. 110 ТКУ, подлежат возврату.  

 

 

Чтобы не удерживать НДФЛ с единщика – проверьте сведения о нем в реестре

 

Миндоходов разъясняет, что плательщику единого налога для подтверждения своего статуса достаточно, чтобы на дату выплаты доходов информация о нем имелась в реестре плательщиков единого налога. Это позволит избежать двойного налогообложения при выплате ему доходов другими субъектами хозяйственной деятельности. Ведь пп. 165.1.36 НКУ предусмотрено, что в состав налогооблагаемого дохода не включаются доходы ФЛП, по которым был уплачен единый налог, а единщики на основании п. 297.1 НКУ не уплачивают НДФЛ.

Согласно п. 299.13 НКУ центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной налоговой и таможенной политики, ежедневно публикует на едином государственном регистрационном веб-портале юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и на собственном официальном сайте следующие данные из реестра плательщиков единого налога:

- налоговый номер (для юридического лица);

- наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;

- дату (период) выбора или перехода на упрощенную систему налогообложения;

- ставку единого налога;

- группу налогоплательщика;

- виды хозяйственной деятельности первой и второй групп;

- дату исключения из реестра плательщиков единого налога.

 

 

Как заполнять графы 5 и 6 налоговой накладной при поставке услуг

 

Миндоходов  разъясняет заполнение граф 5 и 6 налоговой накладной при поставке услуг, в т. ч. частичной поставке или частичной предоплате стоимости услуг, имеющих только стоимостное измерение.

В случае составления налоговой накладной на полную поставку услуги или на сумму средств, поступивших на текущий счет как предварительная оплата (аванс) в полном объеме, в графе 5 налоговой накладной указывается единица измерения «услуга», а в графе 6 указывается «1».

При составлении налоговой накладной на частичную поставку услуги или на сумму предварительной оплаты части стоимости услуги, в графе 5 налоговой накладной указывается слово «услуга», а в графе 6 - соответствующая доля предоставленной (оплаченной) услуги в виде десятичной дроби. Например, в случае поставки части услуги, которая соответствует половине объема, указанного в договоре, или в случае получения суммы предоплаты половины договорной стоимости услуги, в графе 6 указывается «0,5».

 

 

Утверждены формы торговых патентов

 

Миндоходов приказом от 30.12.2013 г. № 867 утвердило формы и Порядок заполнения торговых патентов, форма Заявки на приобретение торговых патентов.

По сравнению с действующими патентными формами, утвержденными ГНАУ, кардинальных нововведений нет.

Из Порядка заполнения торговых патентов изъято упоминание о том, что бланки торговых патентов являются документами строгого учета.

Формы вступят в силу в день официального опубликования, что запланировано на 21 марта 2014 года в издании «Офіційний вісник України» № 22 .

 

При импорте и операциях с подакцизными товарами в налоговой накладной используются коды УКТВЭД-2012

 

С 1 января 2014 года при осуществлении операций по реализации товаров, которые были ввезены на таможенную территорию Украины (как до, так и после 1 января 2014 года), а также подакцизных товаров, в налоговых накладных следует указывать код УКТ ВЭД версии 2012 года.

В общедоступном ресурсе «ЗІР» Миндоходов было размещено разъяснение по поводу сопоставления кодов УКТ ВЭД версии 2007 года с УКТ ВЭД версии 2012 года. При необходимости, нужно использовать Переходные таблицы, утвержденные приказом Миндоходов от 22.01 2014 г. № 54.

 

 

Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль и отчета о контролируемых операциях

 

Миндоходов в письме от 07.03.2014 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17  рассмотрело порядок заполнения отчетности по налогу на прибыль.

В  декларации по налогу на прибыль предприятия:

- строки 15, 16, 18, 19, 21 и 22 заполняются только квартальными плательщиками и не заполняются годовыми плательщиками;

- в карточку лицевого счета вносятся значения строк 14, 17 и 20 декларации годовых плательщиков и значения строк 16, 19 и 22 декларации квартальных плательщиков;

- строка 5.1 приложения АВ и строка 20 заполняются как консолидированными плательщиками, так и неконсолидированными.

В отчете о контролируемых операциях:

- при заполнении раздела «Сведения о лице, которое участвует в контролируемых операциях» приложения к отчету и кода для заполнения названия страны, в которой зарегистрировано лицо, следует руководствоваться Классификацией стран мира, утвержденной приказом Госстата от 30.12.2013 г. № 426;

- в графе 10 показатель «Код стороны операции» раздела «Сведения о контролируемых операциях» приложения к отчету указывается код стороны сделки согласно приложению 5 к порядку составления отчета. В случае отсутствия нужного наименования стороны сделки указывается код 045 - «Иное наименование стороны».

- в графе 10 «Информации о связанных лицах», которая является приложением к отчету, используется отметка «х»;

- для обеспечения эффективности обработки большого объема информации, которая может содержаться в приложении к отчету (код документа F/J 0147101), предусмотрено поле «номер порции» и ограничено максимальное количество строк этого приложения до 20000 записей. Одна порция - не более 20000 записей.

Также в письме приведен пример исправления ошибок по авансовым взносам в  декларации .

 

Особенности налогового учета расходов, связанных с основными средствами

 

Миндоходов в письме от 11.03.2014 г. разъясняет, что не подлежат амортизации и полностью относятся в состав расходов отчетного периода расходы плательщика на:

– содержание основных средств, находящихся на консервации;

– ликвидацию основных средств;

– приобретение (изготовление) сценическо-постановочных предметов стоимостью до 5000 тыс. грн. театрально-зрелищными предприятиями;

– расходы на производство национального фильма и приобретение имущественных прав интеллектуальной собственности на национальный фильм.

Также не подлежат амортизации и проводятся за счет соответствующих источников финансирования:

– расходы бюджетов на строительство и содержание сооружений благоустройства и жилых домов, приобретение и сохранение библиотечных и архивных фондов;

– расходы бюджетов на строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования;

– расходы на приобретение и сохранение Национального архивного фонда Украины, а также библиотечного фонда, который формируется и содержится за счет бюджетов;

– стоимость гудвилла;

– расходы на приобретение/самостоятельное изготовление и ремонт, а также на реконструкцию, модернизацию или иные улучшения непроизводственных основных средств.

Термин «непроизводственные основные средства» означает необоротные материальные активы, которые не используются в хозяйственной деятельности плательщика .

 

Затверджено форми заявок на придбання акцизних марок

 

     Наказом Міністерства доходів і зборів України від 04.02.2014 №115 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку"  затверджено нові редакції форм заявок-розрахунків на виготовлення і придбання акцизних марок, звіту про використання марок акцизного збору та журналів для обліку марок акцизного збору. Наказом №115 затверджено дві нові форми:

- Зведена заявка-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку;

- Звіт про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

    Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25.02.14 за № 329/25106 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій

 

Наказом Міністерство доходів і зборів України від 27.01.2014 №85 затверджено  форму і Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (зареєстрований у Мінюсті України 11.02.2014 року за №276/25053).

      У податковому розрахунку визначені нові значення рядка 8, в якому відображаються доходи організацій роботодавців та їх об'єднань і рядка 9, в якому зазначаються доходи садівничих та гаражних кооперативів або товариств, утворених в порядку, визначеному законом.

      Крім того у рядку 1 податкового розрахунку необхідно вказувати також і фінансування Національної академії наук України та створених нею установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

      Податковий розрахунок доповнено новим додатком ГД «Розшифровка операцій з гуманітарної допомоги» до рядків 10.1, 13.1 та 16.1 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, який заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарної допомоги.

     Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено Податкову декларацію з податку на прибуток банку

 

     Наказом Міністерство доходів і зборів України від 06.02.2014 № 121 затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток банку (зареєстровано у Мінюсті України 14.02.2014 за №296/25073).

     Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Звітність з єдиного внеску подається до органів доходів і зборів

Подання звітності з єдиного внеску та його сплата як і раніше здійснюється до органів доходів і зборів.

Останнім днем подання звітних документів за лютий та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є 20 березня 2014 року.

Звітувати роботодавці, які використовують працю найманих осіб, повинні щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця, за основним місцем своєї реєстрації.

Нараховані суми єдиного внеску страхувальники сплачують не пізніше 20 числа наступного місяця. Водночас для гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, останнім днем сплати є 28 число кожного місяця. 

 

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Який день вважається днем сплати єдиного внеска на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

 

     Відповідно до частини 7 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями (далі – Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

     Згідно частини 10 ст. 9 Закону № 2464 днем сплати ЄВ вважається:
     1) у разі перерахування сум ЄВ з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів;

     2) у разі сплати ЄВ готівкою - день прийняття до виконання банком або іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;

     3) у разі сплати ЄВ в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

 

 

Чи необхідно під час подання звіту по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мати при собі документи, що посвідчують особу страхувальника або уповноважену на це особу?

 

     Порядок, строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) до органів доходів і зборів, та його форму встановлює Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454 (далі – Порядок № 454).
     Відповідно до п. 2.1 Порядку № 454 звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

     засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
     на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
     на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.
     Таблиці звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). Якщо страхувальник є юридичною особою, таблиці звіту засвідчуються печаткою страхувальника. Якщо страхувальник є фізичною особою, таблиці звіту засвідчуються печаткою страхувальника (за наявності) (п. 2.7 Порядку № 454).
      Згідно п. 2.8 Порядку № 454 звіт повинен містити обов’язкові реквізити, зокрема, підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

     Електронна форма звіту, що подається на електронних носіях, повинна бути ідентичною звіту на паперових носіях (п. 2.9 Порядку № 454).

     Під час прийняття звіту, що подається особисто страхувальником або уповноваженою на це особою, відповідальна особа органу доходів і зборів зобов’язана візуально перевірити наявність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктом 2.8 цього розділу, на паперових носіях (п. 2.16 Порядку № 454).

     Відповідно до п. 19.2 ст. 19 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) представниками платника податків визначаються особи, які можуть здійснювати представництво його закоггих інтересі та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону про довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства.

     Згідно з п. 19.3 ст. 19 ПКУ представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом.

     Таким чином, під час подання звіту щодо сум нарахованого ЄВ до органів доходів і зборів необхідно пред’являти документи, що посвідчують особу, яка представляє інтереси страхувальника.

 

 

Чи обов’язкове проведення звірення сум нарахування та сплати єдиного внеска на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

 

Відповідно до частини 7 ст. 14 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) органи доходів і зборів зобов’язані проводити звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, а саме: роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

     При цьому, Інструкція про порядок формування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 455, та Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454, не передбачають обов’язкового проведення платниками звірення сум нарахування та сплати ЄВ.

 

 

До якого органу доходів і зборів подається звітність та сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району?

 

     Відповідно до п. 4 частини 1 ст.6 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платник єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) зобов’язаний подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника ЄВ у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
     Згідно з п. 3.7 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160, якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 3.1, 3.2 та 3.4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік.

     Таким чином, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми нарахованого ЄВ подається та сплачується ЄВ за новим місцем взяття на облік.

 

 

Чи переноситься граничний термін сплати єдиного внеска на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день?

 

     Відповідно до частини 8 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) – роботодавці зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.     Порядок нарахування і сплати ЄВ затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1622/24154 (далі – Інструкція № 455).

     Пунктом 4.10 розділу ІV Інструкції № 455 встановлено, що у разі якщо останній день строків сплати ЄВ, зазначених у цій Інструкції, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

 

Екологічний податок

 

Що є об’єктом та базою оподаткування екологічним податком?

 

     Відповідно до п. 242.1 ст.242 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

     обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

     обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
     обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;
     обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім: обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України засвідчених належно оформленою митною декларацією; мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії;

     обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

     обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

     Крім того, згідно з п. 242.2 ст. 242 ПКУ об’єктом та базою оподаткування екологічним податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:
     транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;
     транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;

     транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 ПКУ;

     транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 ПКУ;
     кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України.
     Поряд з цим, не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що:
     реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 242.3.1 п.242.3 ст.243 ПКУ);

     придбаваються на території України і в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані, до 01.09.2013, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.5 п.240.6 ст. 240 ПКУ, а також якщо такі транспортні засоби реалізовані після 01.09.2013 (пп. 242.3.2 п.242.3 ст.243 ПКУ).

 

 

Які встановлені ставки екологічного податку та чи проводиться їх індексація?

 

     Статтями 243-248 розділу VIIІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлені ставки екологічного податку, а саме:

     ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (ст. 243 ПКУ);

     ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (ст. 244 ПКУ);

     ставки податку за скиди забруднюючих речовин   у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ);

     ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (ст. 246 ПКУ);

     ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (ст. 246 прим.1 ПКУ);

     ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247 ПКУ);

     ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (ст. 248 ПКУ).

     Пунктом 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ передбачено, що Кабінет Міністрів України щорічно до 1 червня вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, із екологічного податку.     
     Водночас відповідно до п. 2 підр. 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:
     з 1 січня 2014 року (для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС з 1 січня 2016 року) ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених ст.ст.

 243, 244, 245 і 246 ПКУ.

 

 

Який перший звітний (податковий) період для подання податкової декларації екологічного податку для суб’єктів господарювання, які використовують автономні системи опалення (котли) при наявності або відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення?

 

     Відповідно до п. 249.3 ст. 249 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) суми екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку.

     Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (п. 250.1 ст. 250 ПКУ).
     Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано, зокрема, дозволи на викиди, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися (п. 250.3 ст. 250 ПКУ).

     Платники податку, крім тих, які визначені п. 240.2 та п.п. 240.2 прим.1.1 і 240.2 прим.1.3 п. 240.2 прим. 1 ст. 240 ПКУ, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, визначених п.п. 241.2.2 п. 241.2 ст. 241 ПКУ, які сплачують податок до або в день подання митної декларації, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення - за місцем розміщення стаціонарних джерел (п.п. 250.2.1 п. 250.2 ст. 250 ПКУ).

     Отже, суб’єкти господарювання у разі використання автономних систем опалення є платниками екологічного податку за фактичний обсяг забруднюючих речовин, які утворюються і викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (незалежно від наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення), та подають податкову декларацію екологічного податку починаючи з календарного кварталу, у якому здійснено такі викиди.

 

 

Декларування доходів громадян

 

Минулого року  громадянин надавав послуги іншим  громадянам по догляду за дітьми (робота няні).   Який порядок оподаткування зазначених доходів?

 

Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року доходи не від податкових агентів,   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

 

Минулого року громадянин отримував  нецільову благодійну допомогу від декількох  підприємств. Чи  необхідно у  зазначеному випадку надавати  річну декларацію про отримані доходи?

 

Відповідно  до підпункту 170.7.3 статті 170 Податкового кодексу України (далі ПКУ)   не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього  Кодексу, встановленого на 1 січня такого року – у 2013 році 1610  грн. на рік.

Підпунктом 170.7.1 статті 170 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Зокрема, нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Тобто   від оподаткування податком на доходи звільняється  благодійна, в тому числі матеріальна   допомога  у 2013 році в розмірі 1610 грн.   на рік,  яка виплачується  резидентами - юридичними або фізичними особами, в тому числі благодійними організаціями, які є резидентами України. Сума благодійної, в тому числі матеріальної   допомоги, яка перевищує зазначений  розмір підлягає оподаткуванню  на загальних підставах за ставками,  визначеними   пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.   Зокрема, згідно з п. 167.1 статті 167 ПКУ, ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. Якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

При   виплаті благодійної, в тому числі матеріальної   допомоги, яка перевищує   розмір, визначений ПКУ, одним податковим агентом, сума її перевищення підлягає оподаткуванню податковим агентом  за місцем виплати доходу. У разі  виплати благодійної, в тому числі матеріальної   допомоги, яка перевищує   розмір, визначений ПКУ,  двома або  більше податковими агентами,  платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми та сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року від декількох податкових агентів  доходи у вигляді благодійної, в тому числі матеріальної   допомоги, яка перевищує   розмір, визначений ПКУ (у 2013 році 1610 грн. на рік),   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

 

 

Чи мають право на застосування  податкової знижки  особи, які відмовились від одержання реєстраційного номера (індивідуального ідентифікаційного номера)?

 

Згідно з пп.166.4.1 статті 166 Податкового кодексу України (далі ПКУ),  податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також  резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті.

Таким чином громадяни,  які є резидентами України та  через свої релігійні переконання відмовилися   від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,  офіційно повідомили  про це  орган державної податкової служби і мають про це відмітку у паспорті, мають  право на застосування  податкової знижки  на загальних підставах.

 

Чи  можливо включити  до податкової знижки  сплачену суму коштів на навчання на  підготовчих курсах,  які діють при вищих навчальних закладах?

 

 Навчання на підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої  є підготовка до вступу на навчання до учбового закладу. Навчання на таких курсах не є обов'язковим і не зараховується у загальний курс навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Навчання на підготовчих курсах оплачується згідно з окремим о договором. Таким чином, включення до податкової знижки  оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вузів,  не передбачено чинним законодавством.

 

Акредитований центр сертифікації ключів

 

Акредитований центр сертифікації ключів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів», утворено юридичну особу публічного права - Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів, який став правонаступником Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.

У складі Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (далі – АЦСК ІДД), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.

Робота АЦСК ІДД забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

До послуг ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД належать:

  • реєстрація заявників;
  • надання у користування надійних засобів ЕЦП;
  • допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
  • обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів;
  • надання послуги фіксування часу;
  • консультативні послуги за зверненням підписувачів.

 

 

Процедура блокування посиленого сертифіката

 

Підписувач (заявник) має право за власним бажанням здійснити блокування сертифіката ключа. Під блокуванням сертифіката ключа розуміється тимчасове призупинення чинності сертифіката строком до 30 календарних днів.

Підписувач (заявник) зобов’язаний невідкладно звернутися до АЦСК ІДД за блокуванням сертифіката ключа, з наступним його скасуванням, у разі:

• компрометації особистого ключа підписувача (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий іншим особам, втрата можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин, зокрема, втрата або пошкодження носія ключової інформації тощо);

• зміни відомостей, зазначених у сертифікаті ключа: переведення на іншу посаду або звільнення з роботи підписувача (для сертифікатів, в яких зазначена посада його власника); зміна прізвища; виявлення помилок у реквізитах сертифіката ключа тощо.

Блокування посиленого сертифіката у телефонному режимі

Заява в усній формі подається заявником (підписувачем) до АЦСК ІДД засобами телефонного зв'язку за номером (044) 284-00-10, при цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:

•ідентифікаційні дані власника сертифіката;

•реєстраційний номер сертифіката ключа;

•ключову фразу голосової автентифікації

Блокування посиленого сертифіката за заявою у письмовій формі

Письмова заява подається до АЦСК ІДД або до відокремленого пункту реєстрації користувачів за встановленою формою та засвідчується власноручним підписом заявника (підписувача). У разі якщо власником сертифіката є юридична особа, підпис уповноваженого представника юридичної особи засвідчується печаткою.

Подання заяви на блокування сертифіката ключа здійснюється тільки протягом робочого дня АЦСК ІДД.

 

 

Процедура поновлення строку чинності посиленого сертифіката

 

Поновлення строку чинності посиленого сертифіката ключа можливе лише для заблокованих сертифікатів ключів, термін блокування яких не скінчився.

Для здійснення поновлення строку чинності сертифіката ключа, заявник подає до АЦСК ІДД або відокремленого пункту реєстрації, письмову заяву встановленого зразку.

Подання заяви на поновлення сертифіката ключа здійснюється тільки протягом робочого дня АЦСК ІДД.

Сертифікат, який заблоковано у зв’язку зі зміною відомостей зазначених у сертифікаті ключа повинен бути скасований та поновленню не підлягає

 

 

Процедура скасування посиленого сертифіката

 

Скасування посиленого сертифіката ключа є достроковим припиненням його чинності.Скасовані сертифікати ключів поновленню не підлягають!

Для скасування сертифіката ключа, заявник протягом робочого часу АЦСК ІДД подає до відокремленого пункту реєстрації користувачів, письмову заяву на скасування сертифіката.

Заявник зобов’язаний звернутися до АЦСК ІДД для скасування сертифіката ключа у разі:

•компрометації особистого ключа підписувача (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий іншим особам, втрата можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин, зокрема, втрата або пошкодження носія ключової інформації тощо);

•зміни відомостей, зазначених у сертифікаті ключа: переведення на іншу посаду або звільнення з роботи підписувача (для сертифікатів, в яких зазначена посада його власника); зміна прізвища; виявлення помилок у реквізитах сертифіката ключа тощо.

 

 

 

                                                                         ГУ Міндоходів у Запорізькій області 

 

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31