Нова податкова адреса - новий електронний цифровий підпис
| просмотров: 6585

Нова податкова адреса - новий електронний цифровий підпис

У випадку, коли у платника податків виникають зміни облікових даних (змінюються посадові особи, податкова адреса, у тому числі у межах одного адміністративного району), то у строк до моменту подання наступної електронної звітності потрібно отримати нові посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб платника, які мають право підпису документів, та переукласти договір про визнання електронних документів.

Якщо договір про визнання електронних документів укладається в електронній формі, то електронний цифровий підпис (ЕЦП) платника податків та його посадових осіб імпортуються в базу сертифікатів разом із договором. Тому для імпортування в базу сертифікатів нового ЕЦП зазначений договір необхідно переукласти.

Нагадаємо, що відповідно до Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233 "Про подання електронної податкової звітності", платник податку може надіслати в орган доходів і зборів за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку податкові документи в електронному вигляді, після того як з органом доходів і зборів укладено договір про визнання електронних документів, а також органу доходів і зборів надано посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів.

 

Можно ли в декларации по прибыли  отразить ранее неучтенные доходы и расходы, без заполнения приложения ВП

Доходы, не учтенные в прошлых периодах и определенные в отчетном, включаются в состав прочих доходов налогоплательщика.

При определении объекта налогообложения учитываются суммы расходов, не учтенные в прошлых налоговых периодах в связи с допущением ошибок и выявленные в отчетном налоговом периоде при расчете налогового обязательства.

Самостоятельно выявленные доходы и расходы, не учтенные в прошлых отчетных периодах в связи с допущением ошибок и выявленные в отчетном периоде при расчете налогового обязательства, плательщик налога может исправить либо путем представления уточняющей декларации, либо в составе отчетной декларации.

Если исправление ошибок осуществляется в декларации за отчетный период, следующий за периодом выявления ошибки, то в приложении ВП налогоплательщик отражает правильные показатели за уточняемый отчетный период и, сравнивая их с соответствующими строками уточняемой декларации, определяет сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства, пени и штрафа.

 

Про сплату єдиного податку та єдиного внеску для спрощенців в умовах мобілізації

У зв’язку з соціальною  напругою, яка склалася у державі, що призвело до оголошення часткової мобілізації, Міністерством доходів і зборів України з метою врегулювання питань оподаткування фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку, видано Узагальнюючу податкову консультацію, яка затверджена наказом від 06.05.2014 №276 “Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного  податку“. З метою однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства та інших законодавчих актів було надано роз’яснення щодо механізму оподаткування платників 1 та 2 груп,  яким  нараховуються авансові платежі по єдиному податку, а також для платників єдиного податку, які є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).   

Тобто, викладено позицію, що для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 1 та 2 груп, що не здійснюють господарську діяльність і не використовують найману працю, на період перебування  на  військових  зборах, у  разі  виникнення податкового боргу по єдиному податку,  такий борг буде вважатись як безнадійним, на підставі статті 101 Податкового кодексу України, що підлягатиме списанню у відповідності до Порядку списання безнадійного податкового боргу.

Водночас, від  сплати єдиного внеску (за себе) звільняються лише фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку на період перебування на  військових зборах. При цьому умовою звільнення від сплати є нездійснення господарської діяльності у цей період, неотримання доходів та надання підтверджуючих документів з військових комісаріатів, у яких зазначається період перебування на військовій службі.

 

Можно ли хранить деньги в сейфе рядом с РРО до момента их инкассации

Если предприятие не имеет возможности хранить всю сумму наличных средств в ящике РРО, часть наличных можно хранить в сейфе при условии его нахождения на месте проведения расчетов. При этом сумма наличных средств на месте проведения расчетов (в ящике РРО и сейфе) должна соответствовать сумме денежных средств, указанной в отчете регистратора.

Такую ситуацию необходимо оговорить во внутреннем приказе по предприятию, в котором следует отметить, что в сейфе, размещенном на месте проведения расчетов, должна храниться только выручка от реализации с использованием РРО.

Такое разъяснение разместило Миндоходов в общедоступном информационном ресурсе «ЗІР» (раздел 109.02).

 

В случае ремонта РРО в Миндоходов подается справка о его опломбировании

После опломбирования центр сервисного обслуживания выдает (либо дополняет) субъекту хозяйствования справку об опломбировании РРО по форме № 1-ЦСО.

Справка об опломбировании составляется в двух экземплярах, один из которых выдается субъекту хозяйствования, а второй хранится в ЦСО, который произвел опломбирование.

Копию каждой справки об опломбировании, выданной ЦСО, субъект хозяйствования должен подать в орган доходов и сборов по месту регистрации РРО.

Формой справки предусмотрено заполнение, в частности, граф «Причина распломбирования» и «Характер выявленной неисправности РРО».

Таким образом, в случае ремонта РРО субъект хозяйствования предоставляет в Миндоходов справку об опломбировании РРО, выданную центром сервисного обслуживания, с указанием в ней, среди прочего, причины распломбирования.

 

Возврат товаров, по которым истек срок исковой давности, признается операцией поставки

Если изменение суммы компенсации стоимости товаров/услуг или возврат товаров происходит после истечения 1095 дней с периода, в котором были определены налоговые обязательства по НДС, налогоплательщик-поставщик и налогоплательщик-покупатель не могут откорректировать налоговые обязательства и налоговый кредит, определенные 1095 дней назад.

На основании этого можно сделать вывод, что при возврате покупателем товаров, с даты приобретения которых прошло более 1095 дней, такая операция признается поставкой и по ней должны быть начислены налоговые обязательства. Такая поставка отражается в декларации по НДС за отчетный период, в котором произошел возврат товаров продавцу. Налоговое обязательство продавцом не уменьшается.

Если такие товары в дальнейшем будут использоваться в налогооблагаемых операциях налогоплательщика-получателя, то он будет иметь право на налоговый кредит.

 

Предприниматели доплачивают ЕСВ на основании уведомления-расчета

Миндоходов сообщает о создании режима, которым обеспечено формирование уведомления-расчета при проверке сумм начисленного ЕСВ физлицами-предпринимателями (кроме единщиков) и самозанятыми лицами.

Так, если размер ЕСВ, рассчитанный в приложении 5 (таблицы 1, 3) меньше минимального страхового взноса, то ответственное лицо подразделения доходов и сборов с физических лиц составляет и направляет уведомление-расчет, в котором указывается расчет суммы доплаты по результатам деятельности за календарный год.

Физлица-предприниматели (кроме единщиков) и самозанятые лица производят доплату к суммам страховых взносов согласно уведомлению-расчету и подают в орган Миндоходов отчет согласно таблице 2 приложения 6 в течение одного календарного месяца после осуществления доплаты.

 

При продаже основных средств РРО не применяется

Объект основных средств изымается из активов (списывается с баланса) в случае его выбытия в результате продажи, безвозмездной передачи или несоответствия критериям признания активом.

Если основные средства, учитываемые на счете 10 «Основные средства», списываются с баланса для продажи за наличные, то такие расчеты могут проводиться в кассах субъектов хозяйствования с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных и заверенных печатью в установленном порядке, или в безналичной форме через банковские учреждения.

 

Как проклассифицировать объект основных средств, если его части имеют разный срок эксплуатации

Если один объект основных средств состоит из частей, имеющих разный срок полезного использования (эксплуатации), то каждая из этих частей может признаваться в бухгалтерском учете как отдельный объект основных средств.

Срок полезного использования (эксплуатации) - это ожидаемый период времени, в течение которого необоротные активы будут использоваться предприятием или с их использованием будет изготовлен (выполнен) ожидаемый предприятием объем продукции (работ, услуг).

Аналитический учет основных средств в разрезе групп осуществляется с использованием Государственного классификатора Украины ДК 013-97 «Классификация основных фондов».

При определении группы, к которой относится объект основных средств, осуществляется его классификация по классам или типам основных средств, приведенным в указанном Государственном классификаторе, с учетом функционального назначения, технических характеристик, условий использования при выполнении определенной работы объектов основных средств и т. п.

 

Предприниматель может перепоручить право подписи налоговых накладных другому лицу

Представительством является правоотношение, в котором одна сторона (представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другой стороны, которую она представляет. Согласно п. 19.2 Налогового кодекса представителями плательщика налогов признаются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности. Доверенность, выданная плательщиком налогов - физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст. 51 Гражданского кодекса к предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, которые регулируют предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из сути отношений.

Учитывая изложенное, физическое лицо, которое имеет нотариально удостоверенное поручение относительно представления интересов плательщика налогов в налоговых органах и осуществления соответствующих сделок, является уполномоченным лицом физического лица - предпринимателя и может подписать налоговую накладную.

 

С 1 июля изменится порядок налогообложения пассивных доходов

Миндоходов в письме от 17 мая 2014 года разъясняет, что Законом «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине» изменен порядок налогообложения пассивных доходов - дивидендов, процентов, роялти и инвестиционных доходов, а именно вводится особый механизм налогообложения и прогрессивная шкала.

В соответствии с Законом, в общий годовой доход плательщика включается доход, полученный в виде дивидендов, выигрышей, призов и процентов, кроме процентов, сумма которых не превышает за год 17 прожиточных минимумов для трудоспособного лица. Также не будут включаться в такой доход проценты и дивиденды, не подлежащие налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом.

Налогообложение пассивных доходов, полученных физлицами в течение отчетного месяца, будет осуществлять налоговый агент по ставке 15 %. При этом получатель таких доходов обязан осуществить годовой перерасчет начисленного НДФЛ и отметить результаты пересчета в налоговой декларации.

Пассивные доходы облагаются налогом по ставкам 15 %, 20 % и 25 % в зависимости от их общей суммы. Так, если полученный доход не превысил 204 прожиточных минимума (в 2014 году - 248472 грн.), ставка налога составит 15%. Если сумма дохода составляет от 204 до 396 прожиточных минимумов (от 248472 до 482328 грн.), к сумме превышения будет применяться уже 20 %. В случае получения пассивного дохода свыше 396 прожиточных минимумов ставка, по которой будет облагаться сумма превышения составляет 25 %.

При годовом перерасчете начисленный к уплате налог уменьшается на сумму, которая была удержана налоговыми агентами. Полученную положительную разницу налога плательщик должен включить в годовой налоговой декларации.

Эти изменения по налогу на доходы физических лиц вступают в силу с 1 июля 2014 года, кроме норм относительно налогообложения дивидендов, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.

При этом порядок начисления и налогообложения доходов в виде заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, в т. ч. плательщиков единого налога, Законом не меняется.

 

Какие критерии установлены для автоматического возмещения НДС?

Миндоходов в письме  от 17 мая 2014 года разъясняет, что для получения права на автоматическое бюджетное возмещение сумм НДС налогоплательщик должен отвечать одновременно всем критериям, определенным пунктом 200.19 ст. 200 Налогового кодекса:

1) налогоплательщики, которые не находятся в судебных процедурах банкротства в соответствии с Законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»;

2) налогоплательщики, включенные в Единый государственный реестр юрлиц и филиц-предпринимателей, в отношении которых в реестре нет записей о:

- отсутствии подтверждения сведений;

- отсутствии по местонахождению (месту жительства);

- принятии решений о выделении, прекращении юрлица, предпринимательской деятельности ФЛП;

- признании полностью или частично недействительными учредительных документов или изменений в учредительные документы юрлица;

- прекращении государственной регистрации юрлица или предпринимательской деятельности ФЛП и на этих лиц отсутствуют решения или сведения, на основании которых проводится регистрация прекращения;

3) налогоплательщики, осуществляющие операции, к которым применяется нулевая ставка (удельный вес которых в течение предшествующих 12 последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев) совокупно составляет не менее 40 % общего объема поставок (для плательщиков налога с квартальным отчетным периодом - в течение предшествующих четырех последовательных отчетных налоговых периодов);

4) общая сумма расхождений между налоговым кредитом, сформированным налогоплательщиком по приобретенным товарам / услугам, и налоговыми обязательствами его контрагентов, в части поставки таких товаров / услуг, возникшей в течение предыдущих трех последовательных календарных месяцев, не превышает 10 % заявленной налогоплательщиком суммы бюджетного возмещения;

5) налогоплательщики, у которых средняя заработная плата работников не менее чем в два с половиной раза превышает минимальный уровень в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов);

6) налогоплательщики отвечают одному из следующих критериев:

- численность работников превышает 20 человек в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов);

- налогоплательщик имеет основные фонды (начиная с отчетности за II квартал 2011 года - основные средства) для ведения задекларированной деятельности, остаточная балансовая стоимость которых на отчетную дату по данным налогового учета превышает сумму налога, заявленную к возмещению за предыдущие 12 последовательных календарных месяцев;

7) плательщики, не имеющие налогового долга.

Критерии оценки плательщика, соответствие которым дает такому налогоплательщику право на получение автоматического бюджетного возмещения сумм НДС, построены на анализе данных его отчетных показателей и имеющейся налоговой информации.

Порядок определения соответствия налогоплательщика критериям, которые дают право на получение автоматического бюджетного возмещения НДС утвержден приказом Миндоходов от 10 декабря 2013 года№ 781.

 

Как определить доход при продаже основных средств с поэтапной оплатой юрлицу на едином налоге

При продаже основных средств юрлицами на едином налоге доход определяется как разница между суммой средств, полученной от продажи основных средств, и их остаточной балансовой стоимостью, сложившейся на день продажи.

Сумма остаточной балансовой стоимости на день продажи рассчитывается в соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства». Датой получения дохода единщика является дата поступления денежных средств.

Таким образом, юрлица-единщики определяют налоговые обязательства не по первому событию, а по факту поступления средств на текущий счет или (и) в кассу от осуществления операций по продаже основных фондов.

Юрлицо - плательщик единого налога, которое в отчетном периоде получает часть договорной стоимости реализуемых основных фондов, включает в доход положительную разницу между такой частью и произведением остаточной балансовой стоимости этих фондов и результатом деления этой части на договорную стоимость таких фондов.

 

Медичне страхування працівників коштом підприємства не оподатковується

Відповідно до пп. "б" п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України об'єкт оподаткування ПДВ - це операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Згідно з чинним законодавством постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до пп. 196.1.3 п. 196.1 ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

- надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;

- надання послуг із загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування), недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Враховуючи вищевикладене, операція з медичного страхування своїх працівників коштом підприємства не призводить до виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

 

Особенности наличных расчетов между гражданином и предприятием

Установленные постановлением Правления НБУ от 06.06.2013 N 210 ограничения по наличным расходам не касаются расчетов предприятий и организаций с бюджетом и целевыми фондами, добровольных пожертвований и благотворительной помощи, а также использования средств, выданных на командировку.

Об этом идет речь в разъяснении Миндоходов от 14.05.2014.

Вместе с тем отмечено, что граничный размер суммы расчетов в 150000 гривен в день должен соблюдаться как при внесении средств физлицами в кассы предприятий, так и при выплате предприятиями средств физическим лицам.

 

Зачесть переплату по налогу на прибыль в счет авансовых платежей можно на основании заявления

Миндоходов в письме от 24.04.2014 г. № 6599/6/99-99-19-03-02-15 сообщает, что плательщики налога на прибыль могут зачесть переплату по налогу на прибыль в счет авансовых платежей на основании соответствующего заявления произвольной формы, поскольку фактически переплата будет учитываться по коду бюджетной классификации по налогу на прибыль, а не авансовых взносов.

Кроме того, налоговики напомнили, что в заявлении можно указать направление перечисления средств:

– на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка;

– на погашение денежного обязательства (налогового долга) по другим платежам;

– возврат наличными по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке.

 

Підвищення акцизу на алкоголь і тютюн

Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27 березня 2014 року N 1166-VII (далі - Закон N 1166) та Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" від 10 квітня 2014 року N 1200-VII внесені зміни у Податковий кодекс України, зокрема в частині збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Так, підвищуються ставки акцизного податку:

- з 01 травня 2014 року на пиво із солоду (солодове) із 0,87 грн. до 1,24 грн. за 1 літр;

- з 01 липня 2014 року на:

вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів - із 2,86 грн. до 3,58 грн. за 1 літр;

вина ігристі, вина газовані - з 4,16 грн. до 5,20 грн. за 1 літр;

сидр і перрі (без додання спирту) - із 0,50 грн. до 0,63 грн. за 1 літр;

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої за кодами 2206, 2207, 2208 згідно з УКТ ЗЕД - із 56,42 грн. до 70,53 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту;

- з 01 вересня 2014 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) із 56,42 грн. до 70,53 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту.

Ставка акцизного податку на вина виноградні натурні (код згідно з УКТ ЗЕД 2204) залишається без змін та становить 0,01 грн. за 1 літр.

Також з 01 липня 2014 року збільшуються ставки акцизного податку на:

тютюнову сировину та тютюнові відходи, тютюн та замінники тютюну тощо промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції (коди згідно з УКТ ЗЕД 2401 та 2403) із 217,6 грн. до 272,00 грн. за 1 кілограм (нетто);

сигарети без фільтра, цигарки (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) - із 77,50 грн. до 96,88 грн. за 1000 штук;

сигарети з фільтром (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) - із 173,20 грн. до 216,50 грн. за 1000 штук.

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку збільшується на сигарети без фільтра, цигарки - із 101,60 грн. до 127,00 грн. за 1000 штук, на сигарети з фільтром - із 231,7 грн. до 289,63 грн. за 1000 штук.

Адвалорна ставка акцизного податку залишається без змін - 12 %.

Особливу увагу на збільшення ставок акцизного податку слід приділити підприємствам-виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів під час обрахунку суми акцизного податку, сплаченої за одиницю маркованої продукції, для зазначення у попередній заявці-розрахунку про потребу в марках акцизного податку на липень 2014 року.

 

Медвироби, які обкладаються ПДВ за ставкою 7 %

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову "Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків" від 23 квітня 2014 року N 118.

Постанова N 118 набула чинності 26 квітня 2014 року (з дня опублікування) і діє до 1 липня 2014 року.

Нагадуємо, що ставка 7 % ПДВ застосовується під час операцій з:

- постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (пп. "в" п. 193.1 ст. 193 ПКУ).

 

Відміна екологічного податку за утилізацію  

18 квітня 2014 року набув чинності Закон України від 08.04.2014 р. N 1191-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль", яким відмінено сплату екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.

Нагадаємо, що з 01.09.2013 р. до 17.04.2014 р. оподатковувались екологічним податком операції з ввезення, виробництва, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, які в подальшому підлягали утилізації.

Із 01.01.2014 р. до 17.04.2014 р. оподатковувались акцизним податком переобладнані вантажні автомобілі у легкові автомобілі, призначені для перевезення пасажирів.

 

Пенсіонерам на замітку

Через необхідність економного та раціонального використання державних коштів Верховною Радою було ухвалено Закон "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" N 1166-VII від 27.03.2014 р. З-поміж багатьох заходів нормативний документ також передбачає внесення змін у Податковий кодекс України стосовно податку на доходи фізичних осіб, які набудуть чинності вже 1 липня 2014 року.

Зокрема, статтю 164 розділу IV Податкового кодексу доповнено новим підпунктом 164.2.19 такого змісту: "Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати".

Отже, з 1 липня із суми перевищення 10 тисяч гривень (на місяць) нарахованої пенсії органи Пенсійного фонду, як податкові агенти, утримуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % (17 %).

 

Дохід від електронних грошей оподатковується

Якщо фізична особа отримує дохід у вигляді електронних грошей (WebMoney, UkrMoney, RBK Money, MoneXy, "Яндекс. Деньги" тощо), об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб у такої фізичної особи виникає удень зарахування коштів на електронний гаманець.

Електронний гаманець (далі - гаманець) це платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку емітента і який дає змогу його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги).

Платіжний додаток картки - програмний засіб, розміщений у пам'яті платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП). Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Платіжні додатки в НСМЕП це гаманець та чек (п. 2.1 гл. 2 Правил Національної системи масових електронних платежів, затверджених постановою правління Національного банку України від 10.12.2004 р. N 620).

Тобто фізична особа, яка одержує дохід у вигляді електронних грошей, може за допомогою електронного гаманця користуватися ними, зокрема виконувати безготівкові розрахунки. Фактично це гроші, які обертаються не у формі паперових грошей, а через впровадження у сферу розрахунків комп'ютерної технології та сучасної системи зв'язку.

Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу України окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (пп. 168.1.3 пп. 168.1 ст. 168 ПКУ).

 

Платник ПДФО, який навчається в декількох навчальних закладах має право на податкову знижку

Платник податків, який навчається в декількох навчальних закладах України, має право скористатися податковою знижкою на навчання. Водночас, Податковим кодексом України не передбачено права на податкову знижку в частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених платником на користь закордонних закладів освіти.

Платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених закладам освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного року.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

Зауважимо, для реалізації права громадян на застосування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, разом із річною податковою декларацією про майновий стан і доходи подаються документи для підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки.

Умови та порядок нарахування податкової знижки, перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки, а також обмеження права на нарахування податкової знижки визначені у ст. 166 ПКУ.

 

Нарахування пені на занижену суму податкових зобов’язань при самостійному виправленні помилок

Якщо платник податків виявив заниження податкового зобов’язання за минулі періоди і подає уточнюючий розрахунок з позитивним значенням (або уточнює у складі звітної (нової/звітної) декларації), він повинен  нарахувати та сплатити до бюджету:

- суму заниженого податкового зобов’язання;

- суму штрафу:

- у розмірі 3% від суми недоплати;

- у розмірі 5% від суми недоплати (якщо виправляє помилку у  складі декларації);

- пеню, навіть якщо у платника податку з відповідного платежу є переплата.

Платник податків нараховує пеню на суму заниження податкового зобов’язання із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день заниження. Також при визначенні пені потрібно враховувати весь період заниження, тобто  кількість календарних днів – від першого робочого дня, наступного за останнім днем, коли необхідно було сплатити таке податкове зобов’язання, по день, коли платник фактично його сплатить (включно по день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України).

Також, звертаємо увагу на те, що якщо платник подає уточнюючий розрахунок як окремий документ, то зазначені нарахування треба сплатити до подання такого уточнюючого розрахунку.

Відповідна норма визначена ст. 14 р. І (пп.14.1.162 ), ст. 50, ст. 129 р. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та Інструкцією про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженою наказом ДПАУ «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби» від 17.12.2010 р. № 953. Також, з цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (дане питання у категорії 101.23 та 135.04). Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.minrd.gov.ua) або через веб - портал Міндоходів (вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс»).

 

Громадянин може обрати земельну ділянку для застосування пільги по земельному податку

Фізична особа, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання та право на застосування пільги щодо сплати  земельного  податку, може самостійно обрати земельну ділянку, на яку буде отримано пільгу.

Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у п.281.1 ст.281 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Звільнення від сплати земельного податку, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Водночас, відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями (далі – ЗКУ) право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Оформлюється таке право відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст.126 ЗКУ).

Отже, фізична особа, яка належить до категорії осіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку, отримує таке право лише після оформлення права власності на земельну ділянку у законодавчо встановленому порядку та внесення відповідних даних до державного земельного кадастру.

 

Верховна Рада перенесла терміни подачі звітності з трансфертного ціноутворення до 1 жовтня 2014 року

Перший звіт про контрольовані операції у межах адміністрування трансфертного ціноутворення подаватиметься до 1 жовтня 2014 року, а не до 1 травня 2014 року, як це передбачалося раніше. Такі зміни були ухвалені Верховною Радою України. Закон надано на підпис в.о. Президента України та вступить у дію після оприлюднення.

Суб’єкти господарювання, які вже подали звіти до 1 травня 2014 року  зможуть не подавати цей звіт повторно, тобто до 1 жовтня 2014 р. У разі виявлення платниками податків у поданій звітності помилок, вони зможуть самостійно їх виправити та надіслати виправлену звітність до 1 жовтня.

«Ми вітаємо це рішення Верховної Ради. Ініційовані нами зміни до закону передбачають своєрідний «тренувальний період» для платників і для податківців до кінця 2014 року. Ми використаємо цей час, щоб відпрацювати всі труднощі у впровадженні трансфертного ціноутворення в діалозі з бізнесом», – прокоментував Перший заступник Міністра доходів і зборів Ігор Білоус.

Відповідно до ухваленого 13 травня Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»  (реєстраційний №4257), не застосовуватимуться штрафи у зв'язку із самостійним коригуванням грошових зобов'язань, пов'язаних із коригуванням цін у контрольованих операціях за період з 1 вересня 2013 по 31 грудня 2014 року.

Крім того планується зменшення розміру штрафів за неподання звітності. Так, зокрема, за неподання звіту про контрольовані операції розмір штрафів буде зменшено з 5 відсотків загальної суми контрольованих операцій до 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 За неподання документації щодо окремих контрольованих операцій розмір штрафів зменшується з 100 розмірів мінімальної заробітної плати до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Також подовжиться до кінця року  (раніше діяла норма до 1 вересня 2014 року) застосування штрафних санкцій у розмірі 1 гривні за помилки, допущені при розрахунку грошових зобов’язань відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України.

Внесеними змінами узгоджено термін «операції» із вже встановленим терміном «господарські операції» з метою однозначного їх застосування.

 

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних.


Чи можна протягом одного дня надсилати декілька реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та який реєстр при цьому буде вважатись прийнятим?

Відповідно до п. 8 р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 № 233, якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до закінчення граничного терміну встановленого законодавством для подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних контролюючого органу та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Пунктом 201.15 ст. 201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ та п. 3 р. І Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650 (далі – Порядок № 708) визначено, що реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Відповідно до п. 1 р. І Порядку № 708 виправлення помилки в реєстрі здійснюється методом ”сторно” за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки. Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

Оскільки здійснення платником податку коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) Реєстрів, то і подавати до контролюючого органу копії Реєстрів, які містять виправлені помилки, не потрібно.

Окрім того, платнику податку не потрібно подавати копії Реєстрів разом з уточнюючим розрахунком, так як копії Реєстрів, що подаються ним разом з податковою декларацією за відповідний звітний період до контролюючого органу в електронному вигляді, у підсумках щоденно зареєстрованих операцій містять в тому числі показники, включені до уточнюючих розрахунків.

Таким чином, у разі надсилання платником податків протягом дня декількох копій реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, оригіналом вважається останній правильно сформований електронний документ, на який надійшла про це платнику податків друга квитанція.

 

Чи відображаються резидентом в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та декларації з ПДВ отримані від нерезидента послуги, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ визначається за межами митної території України?

Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Згідно із п. 180.2 ст. 180 р. V ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Тобто, операції з отримання резидентом послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено за межами митної території України, відображенню в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не підлягають.

 

Як контролюючими органами надається платникам податків повідомлення про виявлені розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом контрагентів?

Згідно із п.201.6 ст.201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями контролюючі органи за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій.

Починаючи з 01.08.2011 в централізованій системи приймання електронної звітності «Інформаційний портал органів ДПС України» реалізовано І етап автоматизованого формування електронних повідомлень платникам податків-юридичних осіб, з якими укладено договори про визнання електронних документів, а саме про виявлені розбіжності між податковим зобов’язанням/податковим кредитом платників та їх контрагентів.

Електронні повідомлення про виявлені помилки направляються за відповідними запитами.

Наприклад, для отримання електронного повідомлення про виявлені розбіжності між податковими зобов’язаннями/податковим кредитом платника податків та його контрагентів необхідно за допомогою відповідного програмного забезпечення сформувати запит за електронними формами J1350101, вказати у ньому код запиту Q1450101, звітний період (останній день звітного місяця) та надіслати його до «Інформаційного порталу органів ДПС України».

Детальніше про електронний сервіс можна прочитати на офіційному веб-сайті Міндоходів (www.minrd.gov.ua) в розділі /Платникам податків про електронну звітність /Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності/Про запровадження електронного сервісу для платників податків-юридичних осіб.

 

Чи відображаються платником податку в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій звітності з ПДВ операції з придбання товарів за межами території України та їх поставки нерезиденту без їх фактичного ввозу на митну територію України?

Згідно із п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України.

Пунктом 186.1 ст.186 ПКУ визначено, що місцем постачання товарів є фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання.

Згідно із ст.74 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI (далі – МКУ) імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

Виходячи із вищевикладеного, оскільки операції з придбання і постачання товарів здійснюються за межами митної території України, а саме товари фактично не ввозяться на митну територію України та не вивозяться, то за даними операціями не виникає об’єкта оподаткування ПДВ. Зазначені операції не підлягають відображенню в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій звітності з ПДВ.

 

Як виправити помилку у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

Відповідно до п. 1 р. І Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650 (далі – Порядок), виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) здійснюється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

Пунктом 2 р. V Порядку визначено, що при виправленні помилки методом «сторно» до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком «–» та правильний запис із знаком «+».

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2 - 6 розділу I та/або колонках 2 - 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7 - 12 розділу I та/або колонках 8 - 16 розділу II Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області  

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31